نظر شما در رابطه با سایت رمان 8 چیست؟
(72.18%) 122
سایت خوبی هست
(11.83%) 20
بدک نیست
(15.97%) 27
خوب نیست

تعداد شرکت کنندگان : 169