نظر شما در مورد رمان عشق رها چیست؟؟
(87.55%) 211
خوب بود
(8.298%) 20
میتونست بهتر باشه
(4.149%) 10
خوب نبود

تعداد شرکت کنندگان : 241